۱- گیاهان از تغییر.................... به وجود آمده اند

۲- اسپوروفیت خزه شامل چه بخشهایی است ؟ ( 5/0 شهریور 86

۳- آنتریدی چیست ؟                                                                                                              دی 86

۴- چرا نهانزادان آوندی همانند خزه گیان در مکان های مرطوب و سایه دار گسترش دارند؟ شهریور 84 – خرداد87

۵- ساختار و نقش آنتریدی وآرکگن را بنویسید. ( 5/0 )                                                                                      دی 84

۶- الف ) بخش های تشکیل دهنده ی اسپوروفیت خزه را نام ببرید. ( 1 )                                                                 خرداد85

ب ) چرا به سرخس ها نهانزادان آوندی می گویند؟

۷- در تولید مثل جنسی خزه گیان تخم از ترکیب کدام سلول ها حاصل می شود؟ ( 5/0 )                                           شهریور 85

۸- بعد از ورود آنتروزوئید به آرکگن در خزه چه پدیده ای اتفاق می افتد و نتیجه ی آن چیست ( 5/0 )                           دی 85

۹- مهمترین تفاوت های چرخه زندگی خزه با چرخه ی زندگی سرخس کدامند ( دو مورد را بنویسید )   ( 5/0 )               خرداد86

۱۰- در خزه تخم در کجا تشکیل می شود؟ ( 25/0 )                                                                                         خرداد87

۱۱- الف ) نقش آنتریدی در خزه چیست ؟ ( 5/0 )                                                                               شهریور 87

ب ) در کدام اندام سرخس هاگدان تشکیل می شود؟

۱۲- الف- اسپوروفیت خزه علاوه بر تار از چه بخش دیگری تشکیل شده است                        شهریور 88

۱۳- در رابطه با چرخه زندگی خزه و سرخس به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                       دی 88

الف – گیاه اصلی در خزه در کدام مرحله قرار دارد

ب- در سرخس آنتریدی و آرکگن زیر چه بخشی به وجود می آیند؟

۱۴- هر یک از موارد زیر از نظر سطح کروموزومی ( هاپلوئید یا دیپلوئیدی ) مشخص نمائید:                              خرداد89

الف- تارخزه                                                ب-برگ شاخه سرخس

۱۵- الف ) نتیجه ی حاصل از رشد سلول زایشی و تقسیم سلول زایشی در دانه ی گرده را بنویسید ؟ خرداد84 – دی 85- دی 86

ب ) نقش لپه در دانه ی گیاهان چیست ؟

۱۶- در هنگام نمو رویان نهاندانگان از تقسیم ورشد سلول ترپلوئید چه بخشی از دانه تشکیل می شود ؟ شهریور 84

۱۷- اجزای تشکیل دهنده ی تخمک کاج را نام ببرید شهریور 84

۱۸- شکل زیر دانه ی لوبیا را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید شهریور 84

۱۹- پس از آنکه آندوسپرم در تخمک بازدانگان تشکیل شد تخم چگونه پدید می آید؟ ( 75/0 )                                       دی 84

۲۰- اهمیت و نقش پوسته ی دانه را در نهاندانگان بنویسید. دی 84

۲۱) در تولید مثل جنسی نهاندانگان هر یک از دو گامت نر با کدام سلول در کیسه ی رویانی ترکیب می شود ؟(1 )       خرداد85

۲۲- الف ) چگونگی تشکیل آندوسپرم از سلول های پارانشیم خورش در بازدانگان را بنویسید. شهریور 85 – دی 85

۲۳ ) اجزای تشکیل دهنده ی پرچم را نام ببرید.

21- تخم تریپلوئید در نهاندانگان چگونه به وجود می آید و از رشد وتقسیم آن چه بافتی تشکیل می شود ؟ دی 85- شهریور 86

۲۴- از تقسیم هر یک از سلول های هاگ ماده و سلول زایشی در کاج چه بخش هایی حاصل می شود ؟ ( 5/0 )               خرداد86

۲۵- چگونگی تشکیل رویان در نهاندانگان را توضیح دهید. ( 1 )                                                                        خرداد86

۲۶- چرا در دانه ی بالغ لوبیا و نخود آلبومن وجود ندارد                                                                    شهریور 86

۲۷- از تقسیم یا رشد کدام سلول ها در کاج به ترتیب لوله ی گرده و آندوسپرم تشکیل می شود ؟ ( 5/0 )                      شهریور 86

۲۸- مخروط دانه در کاج را تعریف کنید. ( 25/0 )                                                                                           دی 86

۲۹- نحوه ی تشکیل کیسه رویانی از سلول های پارانشیم خورش را در نهاندانگان بنویسید.( 5/0 )                                  دی 86

۳۰- الف ) چه بخشی از تخمک کاج آندوسپرم را پدید می آورد ؟ ( 5/0 )                                                             خرداد87

ب ) منشاء گامت نر در لوله ی گرده چیست ؟

۳۱- الف ) منبع مواد غذایی در دانه هر یک از گیاهان زیر را نام ببرید. ( 1 )                                                            خرداد87

A ) بازدانگان                              b) نهاندانگان

۳۲- الف ) لپه را تعریف کنید . شهریور 87

ب ) در نهاندانگان هر یک از گامت های نر با کدام سلول های کیسه رویانی ترکیب می شوند؟

۳۳- هر یک از بخشهای زیر از نظر هاپلوئید و دیپلوئید بودن مسخص نمائید                                              شهریور 88

1- آندوسپرم              2- برگ شاخه                 3- دانه گرده آفتابگردان

ب- تخم تریپلوئید (n 3 ) در ذرت چگونه ایجاد می شود؟

۳۴- در مورد گیاهان دانه دار به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 25/1 )                                                                       دی 88

الف- در مخروط داران کدام قسمت مخروط را بوجود می آورد؟

ج- یکی از روش های تکثیر رویشی گیاهان فن کشت یافت  است این روش را در یک خط بنویسید.

۳۵- بافت ذخیره ای دانه های ذرت و کاج را به ترتیب نام ببرید( 5/0 )                                                               خرداد89

۳۶- الف –یکی از سلولهای کیسه رویانی که در مجاورت سفت قرار داردو در لقاح مضاعف شرکت می کند چه نامیده می شود

۳۷- در مورد تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                شهریور 89

الف- منظور از مخروط دانه چیست؟

ب- داخلی ترین حلقه یک گل کامل چه نام دارد؟

ج- در نتیجه لقاح مضاعف در نهاندانگان چه نوع سلولهایی تولید می شود؟

۳۸- روش تکثیر ارکیده از طریق فن کشت بافت را بنویسید ؟ 0خرداد86

+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۲ و ساعت 17:9 |
بررسی تست‌های کنکور سراسری در سالیان اخیر، توجه ویژه طراحان گرامی را به بحث "ژن خودناسازگار" نشان می دهد! و البته چون بخشی جالب است و نکات ناگفته و مفهومی فراوان دارد،

 

1- این ژن در برخی گیاهان گلدار(نهاندانه) مانند شبدر وجود دارد.

2- یک ژن چند آللی است ( در شبدر 5آللی است که البته هیچ ربطی به من و شما ندارد!)

یادآوری : ژن گروه خونی اصلی (A/B/O) در انسان هم یک ژن چند آللی( 3 آللی ) است.

3- عامل آمیزش ناهمسان پسندانه است./ پس یکی از علل لقاح غیر تصادفی است / یکی از علل به هم خوردن تعادل است

نتیجه بسیار مهم : جمعیت شبدرها به خاطر وجود ژن خودناسازگار هیچ گاه از قوانین تعادل هاردی- واینبرگ پیروی نمی‌کند و نمی توان از فرمول های تعادل جمعیت برای شبدر ها استفاده کرد.

4- تمام زیگوت های شبدر از نظر ژن خودناسازگار ، حتما هتروزیگوت هستند، می توان گفت ، تمام سلول های دوره اسپوروفیتی حاصل از تولید مثل جنسی در گیاه شبدر، ناخالص هستند.

5- اگر انواع آلل ژن خود ناسازگار را n فرض کنیم، انواع ژنوتیپ هاپلوئید که در دوره گامتوفیتی دیده می شود از رابطه زیر به دست می آید:

n

یاد آوری : در دوره گامتوفیتی ، همه اجزا هاپلویئد هستند که شامل موارد زیر است :

=============================================

هاگ

گامتوفیت نر ( دانه گرده رسیده ) و اجزاء آن ( هسته رویشی و زایشی )

گامتوفیت ماده ( کیسه رویانی ) و اجزاء آن ( مثل تخمزا و سلول دو هسته ای )

گامت نر ( آنتروزوئید ) و گامت ماده ( تخمزا )

که همگی می توانند از نظر ژن خودناسازگار دارای n نوت ژنوتیپ در جمعیت گونه خود باشند.

6- اگر انواع آلل ژن خودناسازگار را n فرض کنیم ، انواع ژنوتیپ دیپلوئید که در دوره اسپوروفتیتی دیده می شود در جمعیت گیاهان از رابطه زیر به دست می‌آید :

n(n-1)/2

یادآوری : در دوره اسپورفیتی همه اجزاء ، دیپلوئید هستند که شامل موارد زیر است :

================================================

زیگوت (تخم /پوسته تخم )

گیاهک( رویان ) و اجزاء آن ( مثل لپه ها ، ریشه چه، ساقه چه ، جوانه اولیه و ...)

بخش های رویای گیاه ( ریشه / ساقه / برگ ) ( بافت های زنده مثل مریستم/ پارانشیم/ کلانشیم/ اپیدرم / آنددرم / درم ) ( سلول همراه/ و غیره )

بسیاری از بخش های زایای گیاه یعنی گل ( تخمدان/کلاله/ خامه / پرچم/ و ...)

7- اگر انواع ژن خودناسازگار را n فرض کنیم، انواع ژنوتیپ تخم ضمیمه ( و آلبومن ) در جمعیت شبدر ها از رابطه زیر بدست می آید :

n(n-1)1

تذکر: هر کدام از فرمول های بالا برای خود دارای اثبات است که البته در این مقال ! نمی گنجد ! اثبات آن ها را به هوش سرشار شما خوانندگان گرامی واگذار می کنیم .

8- این برچه ( کلاله/ خامه/ تخمدان 2n ) است که تعیین می کند دانه گرده ای که روی کلاله نشسته، لوله گرده تشکیل بدهد و لقاح بکند یا خیر،

9- اگر الل دانه گرده ، شبیه یکی از دو آلل کلاله ( یا کلا گیاه ماده) باشد، لوله گرده تشکیل نمی شود( یعنی شرایط برای رویش سلول رویشی و تولید لوله گرده در داخل خامه مهیا نیست و آنتروزویئد هم تشکیل نمی گردد)

10- اگر آلل ژن خود ناسازگار دانه گرده، شبیه هیچ یک از دو آلل گیاه ماده نباشد، شرایط برای تولید لوله گرده توسط سلول رویشی ، و ایجاد آنتروزوئید توسط هسته زایشی مهیا است و دو نوع زیگوت اصلی ممکن است تولید شود که احتمال هر کدام 50 درصد است .

11- چون گیاه ماده، ژنوتیپ مانند خود را قبول نمی کند، امکان ندارد هیچ کدام از زاده های نسل بعد ( حاصل رشد زیگوت ها) ژنوتیپی شبیه مادر داشته باشند ولی ممکن است ژنوتپی شبیه گیاه پدر !! داشته باشند.

12- برای پیدا کردن ژنوتیپ آلبومن کافیست که در ژنوتیپ تخم اصلی ، آلل مربوط به گیاه ماده را دوبرابر کنیم،

13- دقت کنید که تا کنون تست شجره نامه و صفات پیوسته با ژن خودناسازگار طرح نشده و موضوع بکری می باشند !

سایر نکات مربوط به ژن خودناسازگار را باید در تست های مربوطه که در پست های آینده در سایت قرار می گیرند بررسی کنیم !

14-نکته خارج از کتاب اول : با این که به دلیل وجودژن خودناسازگار ، به نظر می رسد نباید در جمعیت شبدرها افراد هموزیگوت از نظر این ژن وجود داشته باشند، ولی بررسی ها نشان داده که وجود دارند! و البته نه از راه تولید مثل زایش ( جنسی ) بلکه از راه تولید مثل رویشی ( غیر جنسی ) تکثیر می شوند. این نکته هم مثل سایر نکات خارج از کتاب ، فعلا نه به من مربوط است و نه به شما!!

15- نکته خارج از کتاب دوم : شبدر از گیاهان تیره نخود( پروانه واران ) است و گل کامل دارد. یعنی هم اندام جنسی نر ( پرچم ) و هم ماده (برچه ها) روی آن هستند ولی توانایی خودلقاحی را به دلیل وجود ژن خودناسازگار ندارد!

+ نوشته شده توسط عابدی در پنجشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 12:12 |

فرمول يافتن انواع ژنوتيپ ها و فنوتيپ ها ي ممكن :

n تعداد آلل هاست.

انواع كلي ژنوتيپ ها = n(n+1)/2

انواع ژنوتيپ هاي هتروزيگوس=n(n-1)/2

انواع ژنوتيپ هاي هموزيگوس = n

انواع فنوتيپ ها در صورت وجود رابطه ي غالب و مغلوبي كامل = n

انواع فنوتيپ ها در صورت عدم وجود رابطه ي رابطه ي غالب و مغلوبي = n(n+1)/2

فرمول يافتن تعداد حالات استقرار تترادها در متافاز يك ميوز:

تعداد حالات استقرار=2n-1 ، n تعداد جفت كروموزوم است.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 17:52 |

سازگاری بدن جهت غلبه بر نیروی گرانش زمین

1- وجود قلب ماهیچه ای 2) وجود دریچه های لانه کبوتری در سیاهرگ ها

3)تلمبه ماهیچه ای (فشار وارد به رگ ها حاصل ازانقباض ماهیچه ها به هنگام راه رفتن)

4)وجود مقدار زیادی بافت پیوندی در پا که از متورم شدن بیش از حد رگ های پا جلوگیری می کند.

نکته: گاهی به دلیل ایستادن بیش از حد خون در رگ ها ی پا جمع می شود.

کار دستگاه گردش مواد: به گردش در آوردن اکسیژن - دی اکسید کربن- مواد غذایی – هورمون ها و مواد دیگر در بدن است.

نکته: دستگاه گردش مواد در گیاهان نیز وجود دارد.

دستگاه گردش خون درجانوران مختلف:

دستگاه گردش مواد در کیسه تنان:

1)بدن این جانداران از دو یا سه لایه سلولی ساخته شده پس هر سلول می تواند به طور مستقل به تبادل مواد با محیط بپردازند.

2)کیسه تنان فاقد دستگاه گردش خون بوده بنابراین این جانوران خون ندارند.

3)در کیسه تنان آب از دهان وارد کیسه گوارشی شده و سپس بار دیگر از همان طریق از آن خارج می شود.

دستگاه گردش مواد در عروس دریایی ( از کیسه تنان)

1)کیسه گوارشی این جانور دارای لوله ای شعاعی است که به یک لوله دایره ای دیگر متصل ااند.

2)سلول های درون لوله های شعاعی مژکدار بوده و زنش این مژک ها باعث حرکت آب در لوله ها می شود.

3)فقط سلول های مژک دار درون لوله ها با آب در تماس مستقیم بوده و فاصله سایر سلول ها با آب چندان زیاد نیست.

نکته: جانورانی که بدن آنها چندین لایه سلولی دارد به دستگاه گردش مواد و مایعی به نام خون نیاز دارند.

دستگاه گردش خون باز

1) در بسیاری از بی مهرگان مثل عنکبوتیان – ملخ و خرچنگ دراز وجود دارد.

2)خون در رگ های بسته جریان ندارد بلکه از انتهای باز بعضی از رگ ها خارج می شود و در میان سلول ها گردش می کند.

3) بین سرخرگ ها و سیاهرگ ها شبکه مویرگی وجود ندارد.

دستگاه گردش خون باز در ملخ

1) قلب لوله ای پشتی دارد که خون را به سر و سایر بخش های بدن می راند.

2)مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های ملخ مبادله می شوند. (گردش خون باز)

3)حرکت ماهیچه های بدن جانور خون را به بخش های عقبی بدن می راند.

4)هنگام استرحت قلب خون از طریق چند منفذ به قلب باز می گردد. (دریچه های این منافذ به هنگام انقباض قلب بسته می شوند)

دستگاه گردش خون بسته

1) گردش خون بسته در مهرداران و برخی از بی مهرگان مثل کرم خاکی دیده می شود

2)این دستگاه شامل قلب و شبکه ای از رگ هاست.

3) خون هنگام گردش ار رگ ها خارج نمی شود.

دستگاه گردش خون بسته در ماهی : فلب ماهی دو حفره ای شامل یک دهلیز و یک بطن است.

2) مسیر حرکت خون در قلب ماهی:

الف) خون تیره از طریق سیاهرگ وارد دهلیز و سپس بطن می شود

ب) بطن خون تیره را به درون سرخرگ شکمی می فرستد

ج) خون تیره سرخرگی وارد آبشش ها شده و به تبادل گازها با محیط می پردازد

د) خون روشن از آبشش ها خارج و از طریق سرخرگ پشتی به سراسر بدن می رود

و) خون مبادله شده با سلول ها مجداد از طریق سیاهرگ ها به دهلیز باز می گردد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 14:2 |

تار عنکبوت:

غده های مربوط به تنیدن تار در زیر سطح شکمی عنکبوت قرار دارد .

این توانایی به صورت ارثی در DNA به این جانور رسیده.

جنس تار از پروتئین ساختاری + مواد ویژه دیگر است.

تار عنکبوت چسبندگی ، استحکام و کشسانی زیاد دارد

اجسام مهره مانند در تار عنکبوت می توانند طول تار را تا 4 برابر زیاد کنند

کار این اجسام مهره مانند جلوگیری از پاره شدن تار و فرار حشره بدام افتاده است.

  • آب بیشترین ترکیب بدن جانداران است .بعد از آب بیشترین ترکیب بدن جانداران مولکولهای کربن دار هستند .
  • بیشترین ترکیب آلی بدن جانداران سلولز است

پلیمر : از اتصال چند مونومر کم وبیش یکسان به وجود می آید .

مونومر: هریک از واحدهای سازنده پلیمر

مواد آلی

1- هیدراتهای کربن (مونومر) مونو ساکارید

2-پروتئین ها : اسید امینه (20 نوع)

3- لیپیدها : (مهم : لیپید ها معمولا" پلیمر محسوب نمی شوند

4- اسیدهای نوکلئیک: نوکلئوتید

*: پروتئین و اسید نوکلئیک ملوکولهای اطلاعاتی هستند .(گوناگونی این دو نوع مولکول زمینه گوناگونی جانداران است)

*: تفاوت بین جانداران بدلیل تفاوت در پلی مرها (نوع ترکیب مونومرها) است نه خود مونومرها.

*:هیدروکربن به مولکولی گویند که فقط دارای کربن و هیدروژن باشد(با هیدرات کربن اشتباه نشود).

هیدراتهای کربن:

1- مونوساکارید 5کربنی : ریبوز(در RNA) و دئوکسی ریبوز(در DNA)

6کربنی : گلوکز- فروکتوز( در میوه ) - گالاکتوز

2- دی ساکارید: از اتصال دو مونوساکارید شش کربنی به وجود می آیند: ساکاروز-مالتوز-لاکتوز

3- پلی ساکارید : از اتصال چندین مونوساکارید به وجود می آیند: نشاسته، گلیکوژن و سلولز


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 13:38 |
گویچه‌های قرمز خون حاوی مولکول پیچیده‌ای به نام هموگلوبین می‌باشد که هموگلوبین مهمترین وفراوانترین پروتئین موجـود در گلبولهای قرمز بوده و نقش اساسی در حمل ونقل O2 ،CO2 و پروتون دارد. میوگلوبین نیز پروتئینی مشابه هموگلوبین بوده که درون سلولهای عضلانی قرار گرفته و در انتقالO2 دخالت دارد.  مولکول هموگلوبین شامل دو بخش میباشد:

۱- بخش پروتئینی موسوم به گلوبین که دارای چهار زنجیرة پلی پپتیدی می باشد
۲- بخش غیر پروتئینی موسوم به هِم(heme) که به آن گروه پروستتیک مولکول هموگلوبین می گویند. هِم عبارتست از یک حلقة پورفیرینی که یک اتم آهن دو ظرفیتی در مرکز آن قرار گرفته است.


هر مولکول هموگلوبین دارای یک مولکول گلوبین و۴ مولکول هِم می باشد، بطوریکه هر مولکول هِم به یکی از زنجیره هـــای گلوبین متصل میگردد. هر مولکول هِم قادر است یک مولکولO2 را جابجا کند، لذا هر مولکول هموگلوبین توانایی حمل چهار مولکول O2 را داراست.


در مولکول میوگلوبین دو بخش گلوبین و هِم مشاهده می شود، اما مولکول گلوبین آن از یک زنجیرة پلی پپتیدی ساخته شده است که به یک مولکول هِم متصل می گردد، لذا مولکول میـــوگلوبین تنها توانایی انتقال یک مولکولO2 را دارد.
 
+ نوشته شده توسط عابدی در یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 16:56 |

دو زیستان را به سه گروه تقسیم می کنند.

طبقه بندی دوزیستاندوزیستان بی دست و پا
طبقه بندی دوزیستاندوزیستان دم دار
طبقه بندی دوزیستاندوزیستان بی دم

دوزیستان بی دست و پا

این گروه از دوزیستان را سی سیلین ها می نامند.

طبقه بندی دوزیستان

این جانوران حفار و کرم مانند هستند و محل زندگی اصلی آن ها جنگل های استوایی امریکای جنوبی است.

بدنی باریک، کشیده با شیارهای حلقوی و بدون دست و پا که طول آن تا نیم متر می رسد، در داخل حفره هایی که در زمین ایجاد می کنند، مقدار می گیرند چشم ها غیر فعالند و بیش تر از کرم های خاکی تغذیه می کنند.

حدود دویست مهره در ستون مهره هایشان دارند این جانوران در افریقا، مناطق گرمسیری امریکای جنوبی، و آسیا، از جمله کشورمان زندگی می کنند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 0:58 |
مهره داران خشکی زی به دلیل بزرگی جثه اصولاً توسط شش تنفس میکنند. مخصوصاً مهره دارانی که در مناطق خشک بسر میبرند. مهره داران مناطق مرطوب نظیر دوزیستان از جمله قورباغه ها و سمندرها علاوه بر شش از طریق سطح مرطوب پوست و سطح مرطوب داخل دهان نیز تنفس میکنند. در این دسته از مهره داران شش ها ابتدایی و ناکارآمد هستند و برخلاف سایر مهره داران که از سیستم تنفس «فشار منفی» استفاده میکنند دوزیستان از سیستم تنفس «فشار مثبت» بهره میبرند. قدرت تنفسی این جانداران از طریق شش آنقدر ضعیف است که همواره میبایست سطح پوستشان مرطوب باشد تا از سطح پوست تنفس خود را کامل کنند.

تنها مهرداران خشکی زی که عملاً شش ندارند دسته ای از سمندرها میباشند که به «سمندرهای بی شش» مشهورند. این سمندرها فقط از طریق پوست و سطح داخلی دهان تنفس میکنن. به دلیل تنفس پوستی، این جانداران فقط در مناطق مرطوب زنده میمانند و معمولاً در غارها، زیر کنده ها، در شکافهای مرطوب تخته سنگ ها و یا لابلای گیاهان مرطوب زندگی میکنند و فقط در هوای مرطوب و بارانی از مخفیگاه خود خارج میشوند. اینم چندتا عکس از این سمندرهای بدون شش:

+ نوشته شده توسط عابدی در شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 20:8 |

با تحقیقاتی که اخیرا صورت گرفته است (تا سال گذشته نتایج قطعی نبود)، چپ دستی در دوران جنینی شکل می گیرد. تا شش ماه اول زندگی، اصلا خود را نشان نمی دهد. در پایان سال اول کم کم تمایل به استفاده از یک دست دیده می شود و در پایان سال دوم کودک به سادگی می داند که در استفاده از کدام دست راحتتر است؛ تا شش سالگی ممکن است در برخی فعالیتها، کودک دچار گنگی در استفاده از دستهای خود شود، که در بعد از آن مدت کودک کاملا مهارتهای دستهای خود را می داند.

یافتن دلیل قطعی برای چپ دستی همچنان ادامه دارد؛ در این حین مهمترین عوامل ژنتیک، از دست دادن دست راست و نظریه ی تستسترون است.

مطابق نظریه ی تستسترون، ترشح زیاد این هورمون در پیش از به دنیا آمدن منجر به بچه ی چپ دست می شود. احتمالا این چپ دستی با چپ دستی ناشی از عوامل وراثتی متفاوت است؛ چرا که در سونوگرافی های موجود از بسیاری از چپ دستان، آنها دست چپ خود را نزدیک دهان نگه داشته اند. با این وجود رد این نظریه ساده نیست؛ چرا که توزیع بیشتر چپ دستی در مردان را توجیه می کند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 1:41 |
دلیل بالا تر قرار گرفتن کلیه چپ نسبت به کلیه راست وجود کبد است. کبد در داخل شکم سمت راست و

در بخش فوقانی ان و زیر دنده هاست و پشت ان کلیه راست قرار گرفته است. میتوان گفت که در محفظه

ی شکمی کبد به کلیه راست فشار میاورد و ان را به سمت پایین متمایل میکند.

+ نوشته شده توسط عابدی در دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت 1:32 |
فعالیت 1-1 صفحه ی 15
1- سلول های خاطره ای که در نخستین بار ابتلا به یک بیماری تولید می شوند در برخوردهای بعدی با عامل بیماری زا ی همان بیماری با سرعت عامل بیماری زا را شناسایی می کنند و پاسخ ایمنی در برابر آن را افزایش می دهند وبه این ترتیب از ابتلای مجدد به همان بیماری جلوگیری می کنند .
2- پلاسموسیت ها پادتن ترشح می کنند که ترکیباتی پروتئینی هستند وپس از ساخته شدن بر روی شبکه ی آندوپلاسمی زبر از طریق وزیکول هایگلژی به سمت غشاء منتقل شده و از آنجا به خارج از پلاسموسیت ترشح می شوند.
3- آپاندیس یک اندام لنفی است . به هنگام عفونت آپاندیس لنفوسیت های موجود درآن فعال شده وتکثیر می شوند بنابراین تعداد گلبول های سفید افزایش می یابد.
4- در فقدان هیستامین وسایر مواد شیمیایی رگ ها گشاد نمی شوند وجریان خون افزایش نمی یابد . نوتروفیل ها و مونوسیت ها به محل خراش منتقل نمی شوند پس فرایند التهاب روی نمی دهد . اما ماکروفاژهای موجود در مایع میان بافتی وبافت ها عمل فاگوسیتوز را انجام می دهند . در صورتی که ماکروفاژها نتوانند آلودگی را مهار کنند میکروب ها با دفاع اختصاصی مواجه می شوند
5- عامل بیماری آنفلوانزا نوعی ویروسش است . بنابراین استفاده از اینترفرون یکی از راههای دفاع غیر اختصاصی بدن در برابر این بیماری است . تب و دفاع اختصاصی گلبول های سفید نیز در دفاع موثرند

فعالیت 2-1 صفحه ی 16
1- بله با استفاده از کشت دادن از انگشتان قبل وبعد از شست و شو با آب وصابون می توان این عقیده را تایید کرد
روش کار :
الف ) دو ظرف پتری دارای آگار غذایی تهیه کنید
ب ) در یک ظرف پتری را کنار شعله باز کنید وبدن این که دست های خود را بشویید نوک انگشتان یک دست را به مدت چند ثانیه به آرامی روی آگار غذایی تماس دهید ( آزمایش کنترل )
ج ) دست های خود را با آب وصابون خوب بشویید و مورد الف را در یک پتری دیگر تکرار کنید ( آزمایش اصلی )
د ) در ظرف ها را ببندید و روی آن ها نوع نمونه و تاریخ را یاداشت کنید
ه ) نمونه ها را به مدت 3-2 روز در دمای 37- 30 درجه سانتیگراد قرار دهید
در پایان مدت ذکر شده دو ظرف را با یکدیگر مقایسه کنید. در ظرف الف کلنی هایی در سطح آگار مشاهده می شود در صورتی که در ظرف ب وجود ندارد
2- افرادی که در تهیه ی مواد غذایی دخالت دارند باید دست های خود را بعد از استفاده از توالت با آب وصابون بشویند . از دستکش ماسک وکلاه و روپوش استفاده کنند و وسایل و ظروف مورد استفاده را به خوبی بشویند
3- بیماری هایی که دوره ی کمون طولانی دارند چون فرد مبتلا به بیماری واگیر در دوره ی کمون علائم بیماری را نشان نمی دهد بنابراین افراد در برخورد با وی احتیاط لازم را انجام نمی دهند پس هرچه دوره کمون یک بیماری طولانی تر باشد این امکان وجود دارد که شخص آلوده افراد بیشتری را آلوده ومبتلا کند

فعالیت 3-1 صفحه 17
1- الف ) جهت تهیه سرم برای مبارزه با یک بیماری واگیردار نژاد خالصی از عامل بیماری زا را در محیط کشت مناسب پرورش می دهند . سپس آن را چند بار به جانوری مثل اسب تزریق می کنند . البته هر بار مقدار آن را افزایش می دهند . بعد از مدتی در بدن جانور مقدار زیادی پادتن جمع می شود . سپس در فواصل زمانی معین خون جانور را می گیرند سلول های خونی وپروتئین های خون به جزء پادتن مورد نظر را از آن جدا می کنند . مایع بدست آمده سرم یا پادتن آماده است.
کاربرد سرم : در مواقع اضطراری مثلا هنگام مارگزیدگی به شخص مارگزیده سره ( پادتن آماده ) ضد سم مار تزریق می کنند . سرم در درمان یا پیشگیری از برخی از بیماری های واگیر مصرف می شود . مثلا سرم ضد کزاز فقط برای پیشگیری از بروز بیماری استفاده می شود اما سرم ضد دیفتری هم برای پیشگیری و هم جهت درمان به کار می رود. سرم تا زمانی که پلاسموسیت های فرد بتوانند پادتن تولید کننداز بدن محافظت خواهد کرد.
ب ) زیرا در این ایمنی بدن فرد نقش فعالی در مبارزه با عوامل بیماری زا ندارد.
ج ) در اثر ورود واکسن به بدن سلول های خاطره ایجاد می شوند اما با تزریق سرم سلول های خاطره تولید نمی شوند.
د ) غیر فعال چون سیستم ایمنی جنین در ایجاد این پاتن نقشی ندارد.
2- تا سلول های خاطره و پادتن بیشتری تولید شود و کارایی لازم را در ایمنی بخشی داشته باشد.
3- پاسخ متنوع است . مثلا سرخجه سرخک آبله مرغان و....که علت مصونیت ممکن است واکسیناسیون یا ابتلا به بیماری و ایجاد سلول های خاطره و یا ایمنی طبیعی یا مادرزادی باشد
4- کودکان ما علیه هشت بیماری واکسینه می شوند که عبارتند از : سل- هپاتیت B- فلج اطفال- دیفتری –کزاز- سیاه سرفه- سرخک و اوریون
فعالت 4-1 صفحه 19
1- با استفاده از داروهایی که فعالیت دستگاه ایمنی را کاهش می دهند می توان میزان آنتی بادی ها و سلول های T تحریک شده علیه سلول های خودی را نیز کاهش داد
2- دستگاه ایمنی ما معمولا به آنتی ژنی که شبیه به مولکول های سطح سلول های بدن باشد پاسخی نمی دهد اما اگر به دلایلی دستگاه ایمنی به این آنتی ژن پاسخ دهد منجر به بروز نوعی بیماری خود ایمنی می شود . ممکن است تعدادی از آنتی ژن های سطح این باکتری با مولکول های خودی تفاوت داشته باشد در این صورت در مقابله با این آنتی ژن پاسخ ایمنی مناسب به وجود می آید.
فعالیت 5-1 صفحات 20و 21
1- الف ) پاسخ ها متغیر است .
ب ) کهیر – گلودرد – دل به هم خوردگی – تهوع –خارشو اسهال
2- آلاینده های موجود در هوا گرد وغبار عفونت های تنفسی که در اثر ویروس های تنفسی مثلا سرماخوردگی و آنفلوآنزا ایجاد می شود و استرس های هیجانی ( فشارهای روحی ) می توانند موجب بروز آسم شوند. آسم به صورت حمله های تنگی نفس سرفه وخس خس سینه بروز می کند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در جمعه چهاردهم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 16:33 |
دل آرام گیرد با یاد خدا

مردم اغلب بی انصاف، بی منطق و خود محورند، ولی آنان را ببخش .
اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند، ولی مهربان باش .
اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت، ولی موفق باش.
اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند، ولی شریف و درستکار باش .
آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند، ولی سازنده باش .
اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند، ولی شادمان باش .
نیکی های درونت را فراموش می کنند،ولی نیکوکار باش .
بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد،

ودر نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان "تو و خداوند” است نه میان تو و مردم(شریعتی)

 امان از شر زبان مردم ” از شیخ بهایی ”

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا :

اگر بسیار کار کند، می‌گویند احمق است !

اگر کم کار کند، می‌گویند تنبل است!

اگر بخشش کند، می‌گویند افراط می‌کند!

اگر جمعگرا باشد، می‌گویند بخیل است!

اگر ساکت و خاموش باشد می‌گویند لال است!!!

اگر زبان‌آوری کند، می‌گویند ورّاج و پرگوست ..!

اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گویند ریاکاراست!!!

و اگر نکند میگویند کافراست و بی‌دین …..!!!

لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد

و جز ازخداوند نباید ازکسی ترسید.

پس آنچه باشید که دوست دارید.

شاد باشید ؛ مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود.

ودرادامه مطلبی ازگاندی....


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در جمعه چهاردهم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 16:17 |
از داستان تا واقعیت:

ماجرای کشف کینین که یک داروی ضد مالاریا از گیاه سینکونا یا گنه گنه می باشد به صورت زیر نقل شده است:

یک فرد از بومیان منطقه ای در آمریکای جنوبی در حالی که به بیماری مالاریا مبتلا بوده راهی نواحی جنگلی شده و در آنجا راه را گم می کند. وی برای رفع تشنگی از آب یک برکه که چندین درخت سینکونا در آن شناور بوده می نوشد و تب حاصل از مالاریای وی کاهش می یابد. وی هنگامی که به قبیله خود باز می گردد این راز را با آنها در میان گذاشته و این راز منشاء کشف داروی کینیدین در سال های بعد می گردد.

از لحاظ علمی گیاه گنه گنه با نام علمی Cinchona از خانواده ی  Rubiaceae در پوست خود حاوی دو آلکالوئید به نام کینین و کینیدین است که در درمان مالاریا به کار می رفته اند. اما به دلیل عوارض متعدد جایگزین شد اما امروزه به دلیل مقاوم شدن عامل مالاریا دوباره مورد توجه قرار گرفته است.

+ نوشته شده توسط عابدی در شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 23:39 |
جویدن آدامس هنگام خرد کردن پیاز مانع از اشک ریزی شما می شود.
ـ اثر لب و زبان هر کس همانند اثر انگشت آن منحصر به فرد است.

ـ رشد کودک در بهار بیشتر است.


- وقتی یک نوزاد در حال گریه است با صدای ش..ش.. شما آرام خواهد شد و این به این دلیل صدای ابی است که اطراف نوزاد را در دل مادر گرفته است.در ضمن این یکی از دلایلی است که چرا صدای ساحل دریا به انسان ارامش می دهد.

- در پنیر ماده ای به نام تیرامین وجود دارد که اگر در مغز جمع شود ، باعث کندی ذهن می شود، البته این ماده توسط یک نوع آنزیم موجود در بدن انسان می تواند کاتابولیسم شود، ولی این آنزیم تا حد مشخصی فعال می باشد. برای فعالیت بیشتر این آنزیم باید میزان مس را در بدن زیاد کرد، و این کار با خوردن گردو که حاوی مقداری مس است ،انجام می دهند. به همین دلیل در متون دینی خوردن گردو به همراه پنیر توصیه شده است.

سرعت آب دهانی که هنگام عطسه از دهان شما خارج می شود، حدود ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت است!

- مغز انسان فقط دو درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد ولی بیست و پنج درصد از اکسیژن دریافتی بدن را به تنهایی مصرف میکند.

 با نگاه کردن به گوش جانوران می توانیم پی به تخم گذار بودن و یا بچه زا بودن آنها ببریم، بدین صورت که تخم گذاران گوششان ناپیدا و بچه زایان گوششان نمایان است تنها در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن نوعی افعی بچه زا است که گوشش دقیق پیدا نیست.

 بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب می باشد.

قرنیه چشم تنها قسمت بدن است که خون ندارد

ایا میدانید که:دلفین ها همانند گرگ ها هنگام خواب یک چشمشان را باز میگذارند!

ایا میدانیدکه:حس بویایی مورچه ها با حس بویایی سگ برابری میکند

ایا میدانید که:زرافه میتواند با سرعت 57 کیلومتر در ساعت بدود!

ایا میدانید که: 8دقیقه 17ثانیه طول میکشد تا نور خورشید به زمن برسد!

ایا میدانید که: گنجشک ها روی زمین راه نمیروند بلکه می پرند

ایا میدانید که: کسانی که چشمان ابی دارند در شب بهتر میبینند

ایا میدانید که: وقتی انسان به چیز قشنگی نگاه میکند مردمک چشم 45% بازتر میشود

ایا میدانید که: سالی 500شهاب سنگ به زمین بر میخورد

ایا میدانید که : هر فردی در طول 24 ساعت 23 هزار بار تنفس میکند

+ نوشته شده توسط عابدی در شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۲ و ساعت 23:33 |

1)واحد سازنده کدام یک با بقیه متفاوت است؟

الف)راه انداز             ب)پلازمید            ج)جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده                       د)ECORI

2-در روش معمولی مهندسی ژنتیک از اثرآنزیم محدودکننده ECORI بر پلازمیدی که حاوی یک ژن انسولین  است حد اکثر چند انتهای چسبنده ایجاد می شود؟ 

 الف)2                 ب)4                     ج)1                               د)صفر

3)دربین نوکلئوتید های انتهای چسبنده که توسط آنزیمECORIایجاد می شود چند پیوند فسفودی استروجود دارد؟                    الف)3           ب)4        ج)6                           د)5

4)به طور معمول کدام بیماری از پدر به پسر به ارث نمی رسد؟

الف)دیستروفی عضلانی دوشن              ب)هانتینگتون         ج)تالاسمی مینور            ج)سیستیک فیبروزریز

5)آنزیم محدودکننده ECORIدرمحل اثر خود...........پیوندفسفودی استرو..........پیوندهیدروژنی را می شکند؟الف)8و2                                           ب)8و4  ج)4و6               د)8و3

6)درجایگاه تشخیص ECORIچند باز پورین دار وجود دارد؟

الف)4                                    ب)6                        ج)12                                            د)3

7)کدام یک نمی تواندتعداد نوکلئوتیدهای جایگاه تشخیص باشد؟

الف)12                                ب)8                        ج)16                                 د)14

8)اگر توالی GT1C2AACمربوط به یکی ازدو زنجیره جایگاه تشخیص آنزیم باشد2و1به ترتیب کدامند؟

الف)G,T                             ب)T,C                              ج)T,G                              د)A,C

9)اولین جاندار یوکاریوتی که ژنوم آن توالی یابی شدچه بود؟

الف)هموفیلوس آنفولانزا              ب)الگانس               ج)مخمر نان                  د)آرابیدوپسیس

10)برای تولید واکسن هرپس تناسلی چند پیوند فسفودی استردر ماده ژنتیک ویروس شکسته وچند پیوند ایجاد می شود؟الف4و4                 ب)2و2                                                                   ج)2و4        د)3و4

11)اولین محصول بدست آمده ازمهندسی ژنتیک دارای قند..........وتوسط آنزیم............رونویسی شد؟

     الف)ریبوز-RNAپلی مرازI                                         ب)ریبوز-RNAپلیمراز پروکاریوتی

     ج)دئوکسی ریبوز-RNAپلی مرازپروکاریوتی                     د)دئوکسی ریبوز-RNAپلیمرازI

12)درکدام مرحله کلون کردن RNAپلی مراز کاربرد دارد؟          

  الف)کلون کردن                           ب)غربال کردن سلول ها                                                                               ج)تولید نوترکیب                                د)استخراج ژن

13)به دنبال اثرآنزیم محدودکننده بر سه ملکولDNAحلقویو10ملکول DNAخطی50 قطعهDNAحاصل شده است مطلوب است تعداد انتهای  چسبنده ایجاد شده؟            الف)94                      ب)80                             ج)30         د)96                     

14)در کدام یک تعداد نوکلئوتیدها باتعداد پیوندهای فسفودیاستر برابر است؟

الف)ژن انسولین                ب)پلازمید               ج)tRNAباکتری                    د)rRNAقورباغه

15)با اثرECORIبرDNAنوترکیب چند انتهای چسبنده تولیدودر هرانتهای چسبنده چند باز پورینی وجود دارد؟

الف)2و4                      ب)2و2                                             ج)3و4                               د)4و4

16)DNA نوترکیب ساخته شده ازپلازمیدوژن انسولین در ساختار خود برخلاف پلازمید .........دارد

1)ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک                        2)دو جایگاه تشخیص آنزیم*

3)جایگاه آغاز همانند سازی                                    4)ژن دستور ساخت عامل تنظیم کننده

17)در جایگاه تشخیص آنزیم ECORIتعداد کدامیک بیشتر است؟

1)تعداد پیوند هیدروژنی                                             2)تعداد پیوند قند –فسفات

3)تعداد حلقه های آلی*                                               4)تعداد بنیان فسفات

18)-قند موجود در کدام با سایرین متفاوت است

1-پلازمید            2ویروئید                        3پیش ماده ECOR1        4-افزاینده در یوکاریوت ها

19-در فرایند تولیدانسولین به روش مهندسی ژنتیک کدام آنزیم دیرتر فعالیت می کند؟(خارج کشور85)

الف)DNAپلی مراز           ب)RNAپلی مراز           ج)محدودکننده                      د)لیگاز

 

+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 22:17 |

سال دوم ، فصل 1:

1-کدام یک ،از دی ساکارید های زیر با انحلال در آب به یک مولکول گلوکز و یک مولکول فروکتوز تبدیل می شود؟(69)

1)    ساکارز            2) لاکتوز                 3) مالتوز                  4) هیچکدم

2- اکسیداسیون کامل کدام دو ترکیب ، منحصراً موجب تشکیل آب و دی اکسید کربن می شود؟(72)

1)    گلیسریدها و پروتئین ها    2) گلیسیریدها و قندها    3) گلوکز و اسید آمینه   4) چربی ها و پروتئین ها

3-تنوع چربی های خنثی (تری گلیسیریدها) ، مربوط به کدام است؟(75)

1)    بود یا نبود مولکول گلیسرول                          2)    تعداد مولکول گلیسرول

3)    تعداد مولکول های اسید های چرب             4)    نوع مولکول های اسیدهای چرب

4- علت مایع بودن روغن ذرت چیست ؟(83)

1)    آب گریز بودن آن است                                  2)    ساختار تری گلیسیریدی ان است

3)    حداکثر تعداد هیدروژن را دارد                  4)    وجود خمیدگی در اسید های چرب ان است

5-کدام، پلی مر محسوب می شود؟(86)

1)آلبومین           2)کلسترول             3)استروژن           4)لاکتوز

6- از هیدرولیز کامل کدام، مونوساکارید حاصل می شود؟(86)

1)    کوتین            2)کیتین                3)کراتین           4)لسیتین

سال دوم ، فصل 2:

1- کدام یک از سلول های زیر لیزوزوم ندارد ؟(69)

1) آمیب                2) عامل کزاز          3) مخمر نان         4) نوروسپوراکراسا

2- به طور معمول ، خروج آنزیم از سلول های غدد گوارشی ، بر مبنای کدام است ؟(72)

1)    اگزوسیتوز با مصرف انرژی                        2)    اگزوسیتوز بدون مصرف انرژی

3)    انتشار تسهیل شده                                    4)    انتشار ساده

3- در صورت بالا رفتن غلظت آب اکسیژنه (هیدروژن پراکسید) در سلول، کدام اندامک ، خطر آن را منتفی می سازد؟(75)

1)    پراکسی زوم           2) ریبوزوم                  3) لیزوزوم                          4) میتو کندری

4- به طور معمول، تیمین در ساختار کدام وجود دارد؟(76)

1)    میتو کندری               2) لیزوزوم                        3 ) ریبوزوم                  4) دستگاه گلژی

5- جنس پلاسمودسم چیست ؟(77)

1)    سلولز          2) پکتوسلولز         3) پکتات کلسیم         4) سیتوپلاسم

6-کدام دارای اندامک غشادار است؟(81)

1)    عامل کزاز          2) پلاکت                   3 ) گلبول قرمز           4) باکتری

7- در انسان، شبکه ی اندوپلاسمی صاف در کدام مورد کمترین نقش را دارد؟(82)

1)    آزاد شدن قند از کبد                     2) تولید گلیکوپروتئین های ترشحی

3 ) تولید کلسترول غشای سلول           4) ناپدید شدن صفحه ی هنسن

 8 در کدام RNA وجود ندارد؟(82)

1)    شبکه آندوپلاسمی            2) کلروپلاست            3 ) میتوکندری                     4) ریبوزوم

9- درون کدام، ریبوزوم یافت نمی شود؟(84)

1)    هسته             2)میتوکندری              3)کلروپلاست                 4)شبکه ی آندوپلاسمی

10- شبکه ی آندوپلاسمی صاف در انسان، در کدام مورد نقش ندارد؟(85)

1)    انقباض ماهیچه       2)تجزیه ی گلیکوژن کبد   3) ساخت انسولین               4)ساخت استروژن

11- اندازه ریبوزوم کدام، از سایرین بزرگتر است؟(86)

1)    استرومای کلروپلاست کاج                        2)ماتریکس میتوکندری خرگوش

3)شبکه ی آندوپلاسمی زبر کبد موش              4)سیتوسل کلستریدیوم بوتولینوم

12-در گیاهان پیشرفته ، همه ی سلولها،........................ (87)

1)    سانتریول ندارند.     2) کلروپلاست دارند.3) میکروتوبول ندارند.           4)واکوئل مرکزی دارند. 

13- همه کانال های پروتئینی که در غشای سلول های جانوری قرار دارند، .............(90)

     1) می توانند به طور غیر تخصصی عمل نمایند.       ۲ ) به مولکول های آب اجازه عبور می دهند.

     3) فقط در موقع عبور برخی از مواد باز می شوند 4) همیشه بازند و مولکول های کوچک را عبور می دهند.

14-در هر سلول جوان گیاهی، ............(90)

     1) میکروتوبول ها در تشکیل دوک تقسیم و تاژک دخالت دارند.           

    2) موم و کلسترول توسط شبکه آندوپلاسمی صاف ساخته می شود.

     3) اندامک هایی با آنزیم های غشایی، انجام متابولیسم را ممکن می سازند.

     ۴) گوارش اندامک های آسیب دیده ی سلول بر عهده ی لیزوزوم ها است.

15- کدام دستگاه گلژی فعالی دارد؟(88)

1)    آنابنا                 2)ریزوبیوم            3)اریتروسیت          4)پلاسموسیت


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 15:50 |

- ماده ی ژنتیک

1- درجستجوی ماده ی ژنتیک

1- ترانسفورماسیون را با ذکر یک مثال توضیح دهید. (75/0 )                                                                         دی 81- 85

2- الف ) گریفیت از تزریق مخلوط باکتری بدون کپسول زنده وباکتری کپسول دار کشته شده

 به موش ها چه نتیجه ای گرفت ؟( 5/0 )                                                                                                    دی 82

3- توضیح دهید که پس از تزریق مخلوط باکتری کپسول دار مرده وبدون کپسول زنده چه                                                              ‌ وقایعی رخ می دهد که سبب مرگ موش می شود ؟(5/0 )                                                                                دی 83

4- گریفیت برای بررسی این موضوع که ایا کپسول عامل مرگ موش ها می باشد یا خیر

 چه آزمایشی انجام داد ؟( 5/0 )                                                                                                          شهریور 83- 88

5- ایوری چگونه اثبات کرد که عامل ترانسفورماسیون نمی تواند پروتئین باشد؟ ( 5/0 )                                           شهریور 84

6- پس از آنکه گریفیت دریافت که کپسول باکتری عامل مرگ موش ها نیست

 چه آزمایشی انجام داد ونتیجه ی این آزمایش چه بود ؟( 75/0 )                                                                     خرداد85- 87

7- ایوری برای تحکیم ادعای خود مبنی بر اینکه DNA عامل ترانسفورماسیون

 است آزمایشی ترتیب داد این آزمایش را بنویسید . ( 5/0 )                                                                               خرداد86

8-  پس از آنکه گریفیت مخلوط باکتری های بدون کپسول زنده وباکتری کپسول دار کشته شده

 را به موش تزریق کرد چه پدیده ای اتفاق افتاد وعلت آن چه بود. ( 5/0 )                                                            شهریور 86

9- ایوری با تجربیات خود ثابت کرد که عامل ترانسفورماسیون پروتئین نیست . وبرای تحکیم ادعای خود آزمایش دیگری انجام داد . این آزمایش ونتیجه حاصل از آن را بنویسید . ( 75/0 )                                                                                         شهریور 87

10- برای آنکه مولکولی بتواند نقش ماده ی ژنتیکی را داشته باشد ( ایفاکند ) باید سه ویژگی اساسی داشته باشد دو مورد از این ویژگی ها را بنویسید. ( 5/0 )                                                                                                                                  خرداد88

11- گریفیت پس از آنکه دریافت کپسول باکتری عامل مرگ موشها نیست چه آزمایشی را طراحی کرد؟ ( 75/0 )                دی 88

12-  ایوری برای تحکیم ادعای خود مبنی بر اینکه DNA عامل ترانسفورماسیون است چه آزمایشی را انجام داد ( 5/0 )         خرداد89

13- گریفیت با چه آزمایشی پی برد که باکتری های بدون کپسول در بدن موش ، کپسول دار شده اند( شرح آزمایش) ( 75/0 )   شهریور 89

2- ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها

1- نوکلئوتیدهای RNAچه تفاوتهایی با نوکلئوتیدهای DNAدارند؟( 1 )                                                             خرداد81

2- چرا در سلول های یوکاریوتی همانند سازی DNA در نقاط مختلف انجام می شود ؟ (5/0 )                                    خرداد81

3- اگر توالی نوکلئوتیدها در بخشی از یک رشته DNA به صورت ....... TACGA ............... باشد نوکلئوتیدهای

 رشته مقابل آن را بنویسید وتعدادکل پیوندهای هیدروژنی بین آنها را تعیین کنید . ( 1 )                                             شهریور 81

4- اگر در یک مولکول DNA مقدار آدنین 20درصد کل بازهای آلی دو رشته باشد مقدار درصد گوانین وتیمین

 DNA چقدر است؟ ( 5/0 )                                                                                                             دی 81 – خرداد83

5- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : ( 1 )                                                                                                        خرداد82

الف ) یک نوکلئوتید سازنده ی DNA از چه بخشهایی تشکیل شده است ؟

ب ) نوکلئوتیدهای سازنده ی  DNA   چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

6- اصطلاحات زیر را تعریف کنید : ( 1 )                                        امتحان ورودی پیش دانشگاهی  رشته های غیر متناظر  ( 82 )

الف ) سلول دختر                   ب ) هاپلوئید                  ج ) اتوزوم                        د ) لقاح

7- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید :                                                                                 دی 82- شهریور 85

الف ) واحدهای مونومری نوکلئیک اسیدها ............... نام دارد.

ب ) پیوند بین دو نوکلئوتید را پیوند .................. می نامند.

ج ) در هنگام همانندسازی آنزیم ...................... دو رشته DNA را از هم جدا می کند ؟

8- به سوالات زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                                                  خرداد83

الف ) جهش را تعریف کنید

ب ) همانند سازی DNA به چه طریقه ای انجام می شود ؟

9- درست ونادرست بودن عبارات زیر را بنویسید . ( 1 )                                                                             خرداد83

الف ) بازهای A و G   از نظر ساختار سه بعدی مکمل یکدیگرند.

ب ) در باکتریها دو راهی های همانند سازی در چند نقطه به وجود می آیند .

ج ) در هر کروموزوم انسان همانند سازی در یک انتها شروع ودر انتهای دیگر پایان می یابد.

د ) در یک رشته ی DNA هیچ محدودیتی برای تعداد وترتیب بازها وجود ندارد .

10- در مدل پیشنهادی واتسون وکریک ( مارپیچ دوگانه DNA ) کدام گروه ها نرده های نردبان را تشکیل می دهند ؟(1 )  ش 83

ب ) آنزیم DNAپلی مراز عمل ویرایش را چگونه انجام می دهد ؟

11- نقش آنزیم های هلیکاز و DNA  پلی مراز را بنویسید . ( 75/0 )                                                                 دی 83

12- الف ) قند موجود در DNA وباز اختصاصی در RNA را نام ببرید . ( 75/0 )                                                خرداد84

ب ) پیوند فسفو دی استر چیست ؟

13- شکل مقابل ( صفحه 111 ) یک مولکول DNA را در حال همانند سازی نشان می دهد . برای آنکه همانند سازی به درستی صورت گیرد چه عملی لازم است انجام شود ؟ نحوه ی عمل را توضیح دهید . ( 75/0 )                                                           خرداد84

14- چرا به همانند سازی DNA نیمه حفظ شده می گویند ؟ ( 5/0 )                                                            شهریور 84 - 85

15- ساختمان DNA بر اساس مدل واتسون وکریک را شرح دهید . (75/0 )                                                       شهریور 84

16- بخش های تشکیل دهنده یک نوکلئوتید را بنویسید. ( 75/0 )                                                                       دی 84

17- الف ) نحوه ی همانند سازی  توسط DNA پلی مراز را بیان نمایید . ( 75/0 )                                                  دی 84

ب ) کدام پیوند دو رشته ی DNA را کنار یکدیگر نگه می دارد ؟

18- الف ) اگر ترتیب باز های یک رشته ی DNA به صورت TCGAAGCT باشد ترتیب رشته ی دیگر چیست ؟ ( 75/0 )

ب ) چرا گفته می شود رشته ی پلی نوکلئوتیدی دارای قطبیت است ؟                                                                 خرداد85

ج ) آنزیم هلیکاز در همانند سازی DNAچه نقشی دارد ؟

19- نتیجه حاصل از مشاهدات چارگف را بنویسید .  ( 5/0 )                                                                          شهریور 85

20- یک مولکول DNA دارای 3000 نوکلئوتید است اگر 30 درصد از بازهای آن تیمین باشد مطلوب است : ( 5/1 )         دی 85

الف ) تعداد نوکلئوتید های گوانین دار آن                              ب ) تعداد باز های تک حلقه ای موجود در این مولکول

21- تکثیر سلول با تکثیر یک صفحه کتاب چه تفاوتی دارد ؟ ( 75/0 )                                                                  دی 85

22- شکل زیر بخشی از مولکول DNA را در حال همانند سازی نشان می دهد : ( 5/0 )                                           خرداد86

الف ) چه پدیده ای اتفاق افتاده است ؟ ( جهش – در مقابل A باز C قرار گرفته )

ب ) نحوه ی عمل DNA پلی مراز را در این وضعیت بنویسید .

23- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . ( 5/0 )                                                                               خرداد86

الف ) در یک رشته ی پلی نوکلئوتیدی بین دو نوکلئوتید مجاور پیوند ................ بر قرار می شود .

ب ) آنزیم .................... دو رشته ی DNA را از هم جدا می کند .

24- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید . ( 1 )                                                                                شهریور 86

الف ) در یک رشته ی پلی نوکلئوتیدی که در یک انتها ی آن قند وجود دارد انتهای دیگر دارای ............... است

ب ) اگر در یک رشته ی   DNA ترتیب بازها  CGA باشد ترتیب باز های رشته ی دیگر .............. است .

ج ) در باکتری ها که  DNA .................... دارند معمولا دو دوراهی همانند سازی ایجاد می شود .

د ) اشتباه های تصحیح نشده در همانند سازی DNA را ................ می گویند.

25- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید : ( 5/0 )                                                                                   دی 86

الف ) در RNA به جای باز تیمین باز ................. وجود دارد .

ب ) پیوند فسفو دی استر بین یک نوکلئو تید با گروه ........................ نوکلئوتید دیگر ایجاد می شود .

26- نحوه ی عمل آنزیم DNA پلی مراز را در ویرایش هنگام همانند سازی بنویسید . ( 5/0 )                                     دی 86

27- چگونگی همانند سازی DNA را بنویسید ( توضیح در مورد ویرایش لازم نیست )  ( 75/0 )                                خرداد87

28- شکل زیر یک رشته ی پلی نوکلئو تیدی را نشان می دهد : ( صفحه 104 )  ( 75/0 )                                         شهریور 87

الف ) بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

ب ) نوکلئوتید مکمل شماره 3 را رسم کنید

29- الف ) هنگام برقراری یک پیوند کوالان بین دو نوکلئوتید سه فسفاتی ( آزاد ) چند فسفات آزاد می شود ؟ ( 5/0 )         خرداد88

ب ) به چه علت رشته ی نوکلئوتیدی را مولکولی دارای قطبیت می دانند؟

ج ) یک تفاوت بین نحوه همانند سازی مولکول DNA ی حلقوی باکتری با DNAی خطی یوکاریوت ها را بنویسید.

30- در یک رشته ی پلی نوکلئوتیدی پیوند بین دو نوکلئوتید را پیوند....................می نامند. ( 25/0 )                             شهریور 88

31- الف ) در مدل پیشنهادی واتسون و کریک چه بخشی پله های نردبان DNA را می سازد؟ ( 75/0 )                         شهریور 88

ب ) دو نقش آنزیم DNA پلی مراز را بنویسید.

32- در مورد ساختار شیمیای نوکلئیک اسید به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                      دی 88

الف- در حالت طبیعی نوعی باز آلی که در ساختار DNA شرکت ندارد را بنویسید

ب –  پیوند بین نوکلئوتید های موجود در یک رشته پلی نوکلئوتیدی چه نام دارد؟

33- قطعه ای از مولکول DNA 1000نوکلئوتید دارد طبق اصل چارگف اگر تعاد نوکلئوتیدهای آدنین دار 200عدد باشد: ( 5/0 )  خرداد89

الف- تعدادبازهای سیتوزین را در این ملکول DNA بنویسید

 ب- تعداد قندهایدئوکسی ریبوز ،در این مولکول DNA چقدر است؟

34- قطعه ای از ملکول DNA 400 نوکلئوتید دارد اگر 20 درصد از کل نوکلوتید ها از نوع نوکلئوتید سیتوزین باشد: ( 5/0 )     شهریور 89

الف- تعداد نوکلئوتیدهای گوانین دار چقدر است؟

ب- تعداد نوکلئوتید های تیمین دار چقدر است؟

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 15:46 |

- ایمنی بدن1- مکانیسم های دفاع

1- به پرسشهای زیر پاسخ دهید دی 81- خرداد 83-85

الف ) لنفوسیت B پس از اتصال با آنتی ژن خاص به چه سلولهایی تبدیل می شود ؟

2- واکسن چیست وچگونه از ابتلا به بیماری جلوگیری می کند دی 81

3- الف ) کدام گلبولهای سفید در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند ؟ دی 82

      ب ) چرا این نوع دفاع غیر اختصاصی نامیده می شود ؟

4- سلولهای B خاطره در بر خورد با آنتی ژن خاص چگونه عمل می کنند ؟ دی 82

5-الف ) آنتی ژن را تعریف کنید                   ب ) جنس آن چیست                         ج ) دو مثال بزنید ( 1 )                        خرداد 83

6- چرا افرادی که به یک بیماری واگیر مبتلا می شوند معمولا نسبت به ابتلای مجدد به این بیماری ایمنی پیدا می کنند ؟ ش-83

7- سطح داخلی لوله گوارش مجاری تنفسی ومجراهای ادرار ی چگونه مانع از نفوذ میکروبها می شوند  شهریور 83

8- نقش مایع مخاطی را در دفاع غیر اختصاصی بنویسید خرداد 85

10- هیستامین از کجا ترشح می شود 2مورد شهریور 83

11- دستگاه ایمنی بدن چگونه سلولهای سرطانی را از عادی تشخیص می دهد ؟ (شهریور 83 – 86

12- لنفوسیتها چگونه آنتی ژنها را شناسایی می کنند ؟ دی 83 کشوری

13- به پرسشهای زیر پاسخ دهید دی 83الف ) در ایمنی هومورال کدام لنفوسیت ها نقش دارند ؟  ب ) چرا به این نوع ایمنی هومورال گویند

14- در ایمنی سلولی کدام سلول دخالت دارد واین سلولها چه ماده ای ترشح می کنند دی 83

15- التهاب را تعریف کنید ودو علامت بروز التهاب را بنویسید خرداد 84- 87

16- چه تفاوتی بین عملکرد پروتئینهای مکمل واینتر فرون در مقابله با میکروب وجود دارد  خرداد 84

17- دو نمونه از فاگوسیت ها را که در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند نام ببرید شهریور 84

18- پلاسموسیت ها چگونه به وجود می آیند ودر مبارزه با میکروبها چه نقشی دارند ؟ شهریور 84

19- دومین خط دفاع غیر اختصاصی از چهار مکانیسم تشکیل شده است آنها را نام ببرید (دی 84

20- کدام گروه از پروتئینها در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند؟ ( 2مورد )    دی 83

21- برای هریک از سلولهای زیر در دستگاه ایمنی یک وظیفه بنویسید شهریور 85

الف ) نوتروفیل                           ب ) ماستوسیت

22- در مورد پروتئینهای مکمل به سوالات زیر پاسخ دهید ؟دی 85

الف ) دو محل ساخته شدن آنها را بنویسید                   ب ) نحوه عمل آنها در دفاع غیر اختصاصی را توضیح دهید

23- پس از آنکه پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب فعال شدند چه اعمالی صورت می گیرد که منجر به مرگ سلول ( میکروب ) می شود؟شهریور 87

24- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید خرداد 86الف ) پروتئینهای مکمل و...... با ایجاد منفذ در غشای سلول موجب مرگ آنها می شوند

ب ) ویروس HIV ............................را مورد تهاجم قرار می دهد واین سلولها را از بین می برد

ج ) پادتن ها به وسیله سلولهایی به نام ................ترشح می شوند  د ) پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی ژنها .......نام دارد

ر ) بیماری مالتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری ......................... است. شهریور 88

ز) افزایش دمای بدن به دلیل وجود عوامل بیماری زا ........................ نامیده می شود                    دی 88) 

25- الف ) در چه شرایطی توانایی شناسایی انواع سلولها توسط دستگاه ایمنی مطلوب نیست ؟ ( 1 )                    خرداد 86

ب ) لنفوسیت نابالغ در روند تکاملی خود چه ویژگی هایی را کسب می کنند ؟

ج ) نرم تنان چگونه در برابر میکروبها از خود دفاع می کنند ؟

25- تب نشانه چیست وچه نقشی در دفاع غیر اختصاصی دارد ؟ ( 5/0 )                                                       شهریور 86

26- نقش اینتر فرون در دفاع غیر اختصاصی را بنویسید ( 5/0 )                                                                   خرداد 87

27- الف ) بجز سلول های T کشنده کدام یک از سلول های دیگر در مبارزه با سرطان نقش اصلی را دارند ؟    شهریور 87

ب ) به چه علت در بیماری ایدز قدرت دفاعی بدن کم می شود

ج ) پادتن ها با روشهای مختلف آنتی ژن ها را غیر فعال می کنند ساده ترین روش عمل پادتن ها را بنویسید.

28- فاگوسیتوز میکروب ها چگونه انجام می شود؟ ( 5/0 )                                                                          خرداد88

29- سلول های T کشنده چگونه باعث نابودی سلول های سرطانی می شوند؟ شهریور 88-89

30)- صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید  دی 88

الف ) در آلرزی پلاسموسیت ها در اثر برخورد با الرزن هیستامین آزاد می کنند.

ب ) لایه های شاخی سطح پوست با اسیدی کردن پوست مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می شود        خرداد 89

ج ) پاک سازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده بر عهده ی لنفوسیت های B است  شهریور 89    

    د ) در آلرزی پلاسموسیت ها در اثر برخورد با الرزن هیستامین آزاد می کنند. دی 88

ر ) لایه های شاخی سطح پوست با اسیدی کردن پوست مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می شود     خرداد 89

ز ) پاک سازی بدن از سلول های مرده و اجزای سلولی فرسوده بر عهده ی لنفوسیت های B است                   شهریور 89   

        و ) تیغ ریش تراشی آلوده به ویروس HIV تنها در صورت بریدن پوست بدن می تواند باعث انتقال بیماری ایدز شود. شهریور 88

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31- نقش های عرق موجود در پوست را در دفاع غیر اختصاصی بنویسید .                                                        دی 88

32- در مبارزه با سلول های سرطانی نقش اصلی بر عهده کدام سلول ها می باشد ؟ ( 5/0 )                                  دی 88

33- در مواجهه با عامل مولد کزاز کدامیک از بخش های دفاعی زیر دیرتر وارد عمل می شود ؟ چرا ؟ ( 5/0 )       خرداد89

                              الف ) پاسخ التهابی                        ب ) پاسخ هومورال

34- دستگاه ایمنی چگونه سلول های عادی را از سلول های سرطانی تشخیص می دهد ؟ کدام یک ازراه های دفاع اختصاصی به مبارزه

با سلول های سرطانی می پردازد؟  ( 5/0 ) 

35- در مورد دفاع اختصاصی به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 1 )                                                                   شهریور 89

الف- چگونه لنفوسیت ها ، آنتی ژن را شناسایی می کنند؟

2- اختلال در دستگاه ایمنی36- خود ایمنی چیست ؟ ( 5/0 )                     خرداد 81-84

37- ماستوسیت ها به کدام سلولهای خونی شباهت دارند وچه ماده ای ترشح می کنند ؟ ( 5/0 )                              خرداد-88 81

38- روش های اصلی انتقال بیماری ایدز را بنویسید ( 75/0 )                                                                 شهریور 81 - 85

39-  تر کیبات دفاعی که در گیاهان ساخته می شوند را نام ببرید ( 75/0 )                                                 خرداد83 کشوری

40- در گیاه یونجه کدام ماده فعالیت ضد قارچی دارد ؟ ( 5/0 )                                                                     دی 83 کشوری

41- علت بروز مالتیپل اسکلروزیس ( MS )که نوعی بیماری خود ایمنی است را بنویسید (5/0 )                     شهریور 84

42- الف ) در بیماری MS ( مالتیپل اسکلروزیس ) دستگاه ایمنی چه بخشی از سلولهای بدن را مورد تهاجم قرار می دهد   خرداد 87

43 )  در بیماری MS ( مالتیپل اسکلروزیس ) چه پدیده ای اتفاق می افتد ( 5/0 )                                         دی 85

44-الف) آلرژی را تعریف کنید ( 5/0 )                                                                                                                  دی 84

ب ) در آلرژی کدام سلول هیستامین ترشح می کند ؟

45- نرم تنان چگونه در برابر میکروبها از خود دفاع می کنند ؟( 5/0 )                                                           خرداد 86

46 ) کرم های حلقوی از چه طریق در برابر میکروبها از خود دفاع می کنند ؟

47- در مورد دستگاه  ایمنی انسان به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )

الف ) اینترفرونی که در پاسخ به یک ویروس تولید می شود از نظر زمانی سبب چه نوع مقاومتی در برابر ویروس ها می گردد؟

ب ) در بروز آلرزی پادتن های تولید شده در اثر اولین برخورد بدن با آلرزن روی چه سلول هاییقرار می گیرند؟

ج ) چرا قدرت دفاعی بدن افراد مبتلا به ایدز کم است ؟

48 ) چگونه لنفوسیت ها آنتی زن را شناسایی می کنند؟ شهریور 89

17- در مورد اختلال در دستگاه ایمنی به سوالات زیر پاسخ دهید :   ( 75/0 )                                              شهریور 89

الف ) یکی از بیماری های خود ایمنی در مغز و نخاع مالتیپل اسکلروزیس می باشد علایم مختلف این بیماری بر اساس چه عواملی بروز می کند؟

ب ) وسایل تیز و برنده ی آلوده به ویروسHIV در چه صورت می توانند باعث انتقال بیماری شوند؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 15:43 |

                                            از کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۱

1- در انسان، غددی که در نزدیکی پیلور قرار دارند،........ سایر غدد معدی................ ترشح می کنند.

      1) بر خلاف - آنزیم                                 2) بر خلاف- گاسترین                          

      ۳) همانند - اسید                                  4) همانند- فاکتور داخلی معده

2- همه ی نوروگلیاها، .................. هستند.

      1) انتقال دهنده پیام عصبی                     2) سلول غیر عصبی هسته دار             

      3) سلول های موثر در تغذیه ی نورونها       4) عایق کننده ی دندریت ها و آکسون ها

3- در ................، غذا.................

      1) ملخ - قبل از سنگدان گوارش پیدا نمی کند.                                                  

      2) گنجشک - پس از سنگدان به معده وارد می شود.

      3) کرم خاکی - پس از سنگدان به روده وارد می شود.                                        

       4) گاو - بدون وجود باکتری ها، گوارش پیدا نمی کند.

4- به طور معمول، ................ در سمت راست بدن انسان قرار ندارد.

      1) روده کور              2) دریچه ی کاردیا                 ۳) کیسه صفرا              4) دریچه ی پیلور

5- کدام عبارت درست است؟

      1) با تورژسانس سلول های نگهبان روزنه ی هوایی، بر طول این سلول ها افزوده می شود.

      2) با پلاسمولیز سلول های نگهبان روزنه ی هوایی، این سلول ها از هم دور می شوند.

      3) در گیاهان با کاهش فشار ریشه ای و بسته شدن روزنه های آبی، تعریق متوقف می شود.

      4) در بذرافشانی هوا، حباب های هوا همراه با پلاسمودسم ها بین تراکئیدها جابه جا می شوند.

6- کدام عبارت در مورد ماهیچه ی ذوزنقه ی انسان، نادرست است؟

      1) واحد انتقباضی، سارکومر نام دارد.                                                                 

      2) هر میون شامل تعدادی میوفیبریل است.

      3) هر تار ماهیچه، تعدادی میون دارد.                                                               

      4) هر میوفیبریل از تعدادی سارکومر تشکیل شده است

7- در انسان، چربی ها پس از گوارش، مجددا در .................. روده، به تری گلیسرید تبدیل می شوند.

      1) زیر مخاط         2) پوشش استوانه ای           3) مویرگ لنفی                4) مویرگ خونی

8- حلقه هایی که در دیواره نای انسان وجود دارد، نوعی بافت پیوندی است که ............... فراوان دارد.

      1) رشته های کش سان                          2) سلول هایی با ذخیره ی چربی             

      3) سلول های رشته ای بهم فشرده            4) رشته های کلاژن و مواد کلسیم دار

9- سرخرگ پشتی ماهی قزل آلا..............سرخرگ ششی انسان،............می شود.

      1) مانند - از دستگاه تنفس خارج             2) مانند - به دستگاه تنفس وارد              

       3) برخلاف - از دستگاه تنفس خارج         4) برخلاف - به دستگاه تنفس وارد

10- در زمان رسم الکتروکاردیوگرام یک فرد سالم، در فاصله ی Q تا  R، ..............

      1) دریچه های دهلیزی - بطنی بسته می شوند.                                                   

       2) فشارخون در بطن ها کاهش می یابد.

       3) مقدار زیادی خون در دهلیزها جمع می شود.                                                  

       4) مانعی برای ورود خون به سرخرگ ششی وجود دارد.

11- کدام عبارت در باره ی ائوزینوفیل ها نادرست است؟

      1) از انواع گرانولوسیت ها هستند.                                                                    

      2) از نظر ظاهری به نوتروفیل ها شبیه هستند.

      3) در ترشح ماده ضد انعقاد خون نقش دارند.                                                       

      4) تعداد آنها در افراد مبتلا به تب یونجه افزایش می یابد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 15:38 |

تفکیک سوالات زیست شناسی کنکور سراسری 88 همراه با پاسخ سبز

زیست شناسی و آزمایشگاه 1

1- در انسان ساختار بافت پوششی ........... با کیسه هوایی مشابه است.

1) نایژک            2) لوله هنله                   3) گلومرول          4) غدد معدی

2- گسترده شدن برگ های گیاه مرکب ......... پاسخی است که در برابر ...........ازخود نشان می دهد.

1)دیونه -  تماس بدن حشره                                 2) حساس - لمس

3) اقاقیا - تاریکی شب                                        4) گل ابریشم - روشنایی روز

3- شکل مقابل، قسمتی از دستگاه مواد رادر جانوری نشان می دهد. در این جاندار:( کرم خاکی)

1) معده و سنگدان محل ذخیره ی موقتی غذا می باشد.

2) غذا توسط صفحات آرواره مانند اطراف دهان ،خرد می شود.

3)حرکت به واسطه عضلات طولی و حلقوی زیر پوست ممکن است.

4) برای انتقال گازهای تنفسی به سلول های سوماتیکی ، نیازی به دستگاه گردش خون نیست.

4- کلسیم شبکه سارکوپلاسمی در فعالیت ......... نقش ندارد.

1) پیلور                      2) کاردیا                 3) دریچه میترال    4) اسفنکتر داخلی مثانه

5- در انسان ، لوله جمع کننده ادرار، بر خلاف لوله پیچ خورده نزدیک ،نسبت به ......نفوذ پذیراست.

1) آب                      2) اوره                  3) بیکربنات         4) کلرید سدیم


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در پنجشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 2:35 |

فصل6- پویایی جمعیت ها و جوامع زیستی

1- ویژگی های جمعیت ها

1- یک جمعیت 800 تایی بوفالو دارای آهنگ افزایش ذاتی (r ) برابر  02/0- است . اگر در این جمعیت سالانه 100 تولد رخ دهد تعداد مرگ در این جمعیت طی یک سال چقدر است؟ ( 1 )                                                      اردیبهشت 83

2- آهنگ رشد ذاتی جمعیت را چگونه محاسبه می کنند ( 5/0 )                                                    اردیبهشت 86

3- پراکنش جمعیت را تعریف کنید ( 5/0 )                                                                                      اردیبهشت 87

4- سه ویژگی اصلی جمعیت ها را نام ببرید . ( 75/0 )                                                                          تیر 87

5- چرا در جمعیت های کوچک همانندی ژنی افرادافزایش ÷یدا می کند؟ تو ضیح دهید ( 1 )           اردیبهشت 89

2- الگوهای رشد جمعیت ها

1- در مورد جمعیت ها به پرسش های زیر پاسخ دهید: (1 )                                                          اردیبهشت 86

الف ) در طبیعت به طور معمول چه عواملی سبب جلوگیری از رشد نمایی جمعیت ها می شوند ؟ دو مورد نام ببرید.

ب ) مهم ترین جنبه در مقایسه ی جمعیت های تعادلی و فرصت طلب چیست ؟

2- با توجه به نمودار(شکل 4-6 کتاب ) مقابل بدون ذکر دلیل به پرسش های زیر پاسخ دهید: ( 75/0     اردیبهشت 87

الف ) نمودار چه نوع الگوی رشدی را نشان می دهد؟

ب ) بر اساس این الگو کدام حالت به سود جمعیت است ؟ کاهش تراکم یا افزایش تراکم ؟

ج ) بر اساس نمودار در کدام نقطه میزان رقابت بین افراد جمعیت در بیشترین اندازه خود است؟

3- در مورد الگوهای رشد به پرسش های زیر پاسخ دهید : ( 75/0 )                                              اردیبهشت 89

الف ) ایراد اصلیالگوی نمایی رشد جمعیت چیست و الگوی لجستیک چگونه آن را برطرف کرده است ؟

ب ) اصلی ترین عامل محدود کننده جمعیت بسیاریاز گونه ها از دیدگاه الگوی رشد لجستیک چیست ؟

6- در آزمایش گوس نتیجه رقابت بین گونه های مختلف پارامسی به چه عامل یا عواملی بستگی داشت ؟   اردیبهشت 89


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 0:24 |

«فتوسنتز»

1)  محصولات مرحله نوري چیست؟

O2  ,  NADPH  ,  ATP

2)  محصولات مرحله تاریکی چیست؟

گلوکز

3)  در باکتری ها، نقش کلروپلاست را چه چیز ایفاء می کند؟

غشای سلولی تخصص یافته

4)  هریک از مراحل فتوسنتز در کدام قسمت کلروپلاست انجام می شود؟

مرحله 1 (نوری) در تیلاکوئیدها، مرحله 2 (نوری) در تیلاکوئیدها ولی محصول به استروما رها می شود، مرحله 3 (تاریکی) در استروما

5)  چرا گیاهان سبز دیده می شوند؟

چون رنگ سبز نور مرئی را، جذب نکرده و به چشم باز تابش می کنند.

6) استفاده از کلروفیل ها و کاروتنوئیدها بطور همزمان برای یک گیاه چه فایده ای دارد؟

کاروتنوئیدها سبز را هم جذب می کنند و کلاً میزان جذب نور بالا می رود.

7)  کدام طول موج تقریباً توسط رنگیزه ها جذب نمی شود؟

زرد

8)  کلروفیل ها کدام نورها را بیشتر جذب می کنند؟

قرمز، آبی، بنفش

9)  کاروتنوئیدها کدام نورها را بیشتر جذب می کنند؟

آبی و سبز

10)                     تفاوت های فتوسیستم I و II را بنویسید.

الف- طول موجی که حداکثر جذب را دارند، یا 680 نانومتر است یا 700 نانومتر.                               ب- نوع کلروفیل a ویژه آنها متفاوت است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 0:21 |

فصل یازدهم : تولید مثل و رشد ونمو جانوران

1- روش های تولید مثل جنسی در جانوران

1- در کدام گروه از پستانداران رحم وجود ندارد؟ یک نمونه مثال بزنید ( 5/0 )                                                         دی 81

2- روش تولید مثل در پلاتی پوس از چه نظر به خزندگان شباهت دارد؟ ( 5/0 )                                                        مرداد82

3- در لقاح خارجی چه عاملی جنین را از عوامل نامساعد محیطی محافظت می کند؟ ( 5/0 )                                          دی 82

4- اندوخته غذایی تخمک جانوران از چه موادی تشکیل شده است ؟ ( 5/0 )                                                          شهریور 83

5- انواع لقاح در جانوران را نام ببرید. ( 5/0 )                                                                                           دی 83 – دی 84

6- یک پستاندار تخم گذار و یک پستاندار کیسه دار را نام ببرید. ( 5/0 )                                                                شهریور 84

7- چرا در تخمک پرندگان میزان اندوخته بسیار زیاد است؟ ( 5/0 )                                                 خرداد85- دی 86 – شهریور 87

8- مهمترین ویژگی تخم در خزندگان که در خاک تخم گذاری می کنند چیست ؟ ( 5/0 )                                           شهریور 85

9- الف ) چرا در اپاسوم جنین به طور نارس به دنیا می آید؟ ( 75/0 )                                                           خرداد86 – خرداد87

ب ) تخمک ماهی چگونه از عوامل نامساعد محیطی محافظت می شود؟

10- شکل زیر( صفحه 242)  کدام روش نگه داری جنین در جانوران را نشان می دهد؟ ( 25/0 )                                  شهریور 86

11- با توجه به شکل روبه رو ( شکل 1- 11 ) پاسخ دهید: ( 5/0 )                                                                       دی 88               

الف- این شکل نشان دهنده کدام روش نگهداری جنین در جانوران است؟

ب – این نوع روش نگهداری جنین در کدام گروه از جانوران مشاهده می شود؟

12- چرا اپاسوم جنین خود را بصورت ناقص بدنیا می آورد؟( 5/0 )                                                                  شهریور 88

13- چه عواملی باعث می شود تا ماهی های نر و ماده در دریاچه های آب شیرین ، گامت های خود را در یک زمان به درون آب رها کنند( 5/0 )                                                                                                                                               خرداد89

14- در مورد تولید مثل در جانوران به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 75/0 )                                                                           شهریور 89

الف- کدام گروه از پستانداران کاملترین تولید مثل جنسی را دارند؟

ب- میتوکندری ها در کدام قسمت ساختار اسپرم وجود دارند و انرژِ حاصل از آن ها توسط کدام بخش از اسپرم مصرف می شود؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 0:2 |

سوالات نهایی زیست شناسی سوم فصل 9 ( 81-88 )

فصل نهم : تولید مثل گیاهان

1- گیاهان از تغییر جلبک های سبز پر سلولی به وجود آمده اند

1- کدام گروه از گیاهان بدون آوند هستند؟ ( 5/0 )                                                                                         شهریور 83

2- تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه

1- اسپوروفیت خزه شامل چه بخشهایی است ؟ ( 5/0 )                                                                           خرداد82 – شهریور 86

2- آنتریدی چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                                                مرداد82- دی 86

3- شکل زیر( شکل صفحه 191 ) قسمتی از چرخه ی زندگی خزه را نشان می دهد : ( 1 )                                              دی 82                

الف ) شماره  های 1 و2 را در برگ امتحانی نامگذاری کنید

ب ) شماره های 3 و4 کدام تقسیم سلولی را معرفی می کند.

4- برگ شاخه چیست ( 5/0 )                                                                                                                  شهریور 83

5- به پرسشهای زیر پاسخ دهید : ( 5/0 )                                                                                                        دی 83

الف ) محل تشکیل تخم زا در خزه را بنویسید

ب ) کدام تقسیم سلولی موجب تشکیل تخم زا می شود

6- چرا نهانزادان آوندی همانند خزه گیان در مکان های مرطوب و سایه دار گسترش دارند؟ ( 25/0 )                     شهریور 84 – خرداد87

7- ساختار و نقش آنتریدی وآرکگن را بنویسید. ( 5/0 )                                                                                      دی 84

8- الف ) بخش های تشکیل دهنده ی اسپوروفیت خزه را نام ببرید. ( 1 )                                                                 خرداد85

ب ) چرا به سرخس ها نهانزادان آوندی می گویند؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 23:59 |

سوالات امتحان نهایی زیست شناسی وآزمایشگاه 2 ( فصل 7 )

فصل هفتم : میوز وتولید مثل جنسی

1- میوز

1- تفاوت اصلی میوز یک و دو در چیست ؟ ( 5/0 )                                                                                       خرداد81

2-در رابطه با تشکیل گامت ها در جانوران ماده : (5/0 )                                                                                  شهریور 81

الف ) علت درشتی تخمک نسبت به گویچه های قطبی چیست؟

ب ) در فرآیند تخمک سازی از یک سلول دیپلوئید سرانجام چند تخمک تولید می شود

3- علت کروموزوی نشانگان داون چیست ؟ ( 5/0 )                                                                             شهریور 81 – خرداد83

4- اعمال زیر در کدام مرحله از تقسیم میوز رخ می دهد؟ ( 75/0 )                                                                     دی 81

الف ) کروموزوم های همتا تتراد تشکیل می دهند.

ب ) کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند.

ج ) کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند.

5- در یک سلول فرضی که 8= n2 کروموزوم است در پایان تلوفاز یک هر یک از سلول ها چند کروموزوم و چند

 مولکول DNA دارند( 5/0 )                                                                                                                  خرداد82

6- به پرسشهای زیر درباره ی تقسیم میوز پاسخ دهید: ( 1 )                                                                              خرداد82

الف ) شکل مقابل چه مرحله ای از میوز را نشان می دهد؟

ب ) تتراد در چه مرحله ای از میوز تشکیل می شود؟

ج ) نحوه ی تشکیل تتراد چگونه است؟

7- الف ) سلول های حاصل از میوز یک در فرآیند تخمک زایی را نام ببرید. ( 5/1 )      رشته های غیر متناظر ورود به پیش مرداد82

ب ) کاریوتیپ را تعریف کنید.                                                                                               ( شهریور 83 – شهریور 87 )

ج ) در چرخه ی تناوب نسل ها گامت و هاگ هر کدام حاصل چه نوع تقسیم سلولی می باشند؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 23:52 |

سؤالات امتحاني هماهنگ كشوري- خرداد ماه 1387                                  

1- التهاب را تعریف کنید.

2- نقش اینترفرون در دفاع غیر اختصاصی را بنویسید.

3- در بیماری MS (مالتیپل اسکلروزیس) دستگاه ایمنی چه بخشی از سلول‌های بدن را مورد تهاجم قرار می‌دهند؟

4- در آلرژی، کدام سلول هیستامین ترشح می‌کند؟

5- در چه شرایطی مسواک آلوده به HIV می‌تواند باعث بروز ایدز شود؟

6- کرم‌های حلقوی از چه طریق در برابر میکروب‌ها از خود دفاع می‌کنند؟

7- به طور کلی، فعالیت‌های عصبی جانوران در دو جهت انجام می‌شود؟ آن‌ها را بنویسید.

8- در آغاز پتانسیل عمل در نورون، علت مثبت‌تر شدن پتانسیل درون سلول چیست؟

9- در دستگاه عصبی، نیکوتین، جایگزین کدام ماده می‌شود؟

10- چرا در انعکاس زردپی زیر زانو، ماهیچه زیر ران منقبض نمی‌شود؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 23:43 |

زیست شناسی ( 2 )                              سؤالات امتحاني هماهنگ كشوري- خرداد ماه 1386                                  

 

1- تب نشانه چیست و چه نقشی در دفاع غیراختصاصی دارد؟                                

2- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:                                         

  الف) پادتن‌ها به‌وسیله سلول‌هایی به‌نام ............... ترشح می‌شوند.              

  ب) پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی ژن‌ها ............... نام دارد.

3- ایمنی فعال را تعریف کنید.                                                       

4- چگونه دستگاه ایمنی، سلول‌های سرطانی را شناسایی می‌کند؟                            

5- چرا به پتانسیل عمل، پیام عصبی نیز گفته می‌شود؟                                   

6- بعد از پایان پتانسیل عمل، چگونه غلظت یون‌ها در دو سمت سلول به حالت اولیه برمی‌گردد؟

7- انتقال‌دهنده‌ی اصلی در ماهیچه‌های آدمی چه نام دارد؟                              

8- چه بخشی از دستگاه عصبی مرکزی، مرکز احساس گرسنگی است؟

9- نقش ریشه‌های پشتی نخاع را بنویسید.                                              

10- اعصاب پاراسمپاتیک چه تأثیری در دستگاه گوارش دارد؟                               


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 22:43 |

بسمی تعالي

 استخراج   DNA  از پياز خوراكي

در اين آزمايش براي از بين بردن ديواره اسكلتي سلولها ازروش مكانيكي استفاده مي كنيم.يعني توسط رنده يامخلوط كن پيازراخرد ميكنيم.براي ازبين بردن چربيها آن ازمايع ظرف شويي ونمك استفاده مي شود .(نمك درخنثي كردن بار منفي DNA تأثير  دارد.براي ازبين بردن پروتيين هاي آن از آنزيم پرئتاز استفاده ميكنند ولي جون وجود پروتين ها مشكلي ايجاد نمي كنند مي توانيم استفاده نكنيم)

ولي اگر هدف استخراج DNA  خالص  باشد بايد استفاده شود

+ نوشته شده توسط عابدی در یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 23:0 |

بررسی ها نشان می  دهند که حدود 80% بیماران مبتلا به سندروم داون کروموزوم اضافی خود را از مادر گرفته اند .

 اما تحلیل هترومورفیک کروموزوم 21 در کودکان مبتلا به سندروم داون و والدین آنان نشان می دهد که حدود 20% مبتلایان کروموزوم اضافی را از پدر خود دریافت کرده اند .

در واقع عدم تفرق صحیح کروموزوم 21 پدری منجر به تشکیل اسپرم 24 کروموزومی و تولد فرزند داون شده است .

 مشخص شده است که درهر دو جنس ، احتمال باهم ماندن کروموزوم های 21     در میوز1 ، بیشتر از میوز 2 است . 

+ نوشته شده توسط عابدی در یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 22:57 |

پاسخ فعالیت های زیست شناسی 2 (پیش دانشگاهی)

فعالیت صفحه 159

نمودار اول: سرعت رشد بسیار زیاد است و قاعده هرم پهن و افراد کم سن و سال زیاد می باشند، ولی سرعت مرگ و میر نیز بالا است با این وجود آهنگ رشد جمعیت بالا است این نمودار مربوط به کشورهای در حال توسعه است.

نمودار دوم: آهنگ رشد مثبت است و میزان تولد و مرگ و میر نسبت به جمعیت اول کم شده است هرم سنی تعادلی است یعنی بین های مختلف تعادل وجود دارد این نمودار مربوط به جمعیت تعادلی است.

نمودار سوم: آهنگ رشد نزذیک صفر است ولی سرعت تولد و مرگ و میر کاهش یافته است این نمودار مربوط به جمعیت ثابت است.

نمودار چهارم: آهنگ رشد منفی است به طوری که میزان مرگ و میر بیشتر از میزان تولد است و این ناشی از کاهش تولد می باشد نه افزایش مرگ و میر، پس سن بالاها زیاد و سن پایین ها کم هستند این نمودار که کاهشی نامیده می شود مربوط به جمعیت درحال کاهش است (رشد جمعیت منفی)

 

فعالیت صفحه 167

1-     جمعیت قرقاول از جمعیت های تعادلی است در ابتدا رشدسریع جمعیت تا زیر گنجایش محیط یعنی حدود 1700 ادامه دارد و با رسیدن به حدود 1700 رشد جمعیت نوسان کمی پیدا می کند
(حدود 1500)

2- پس از اتش سوزی به دلیل خالی شدن محیط ابتداجمعیت های گیاهی فرصت طلب رشد می کنند ولی در نهایت جمعیت گیاهی تعادلی جایگزین می شود.

3- در سال 1400این افراد 29 سال سن دارند با توجه به ازدیاد آنها مسئله بیکاری و همچنین مشکل ازدواج و مسکن زیاد خواهد بود با فرض اینکه روند ازدواج مانند سالهای پیشین باشد موج تولد نوزاد زیاد
خواهد بود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عابدی در یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ و ساعت 22:55 |